کد محصولات

تولید و عرضه انواع نوار لبه پی‌وی‌سی

رديف نام رنگ و طرح كد رنگ و طرح سايز
۱ سفيد ۱۰۰ P
۲ سفيد ۱۰۰ PW
۳ سفيد ۱۰۰ PT
۴ سفيد ۱۰۰ PTW
۵ سفيد براق ۱۰۵ P
۶ سفيد براق ۱۰۵ PW
۷ سفيد براق ۱۰۵ PT
۸ سفيد براق ۱۰۵ PTW
۹ سفيد هایگلاس ۱۰۵ P
۱۰ سفيد هایگلاس ۱۰۵ PW
۱۱ سفيد هایگلاس ۱۰۵ PT
۱۲ سفيد هایگلاس ۱۰۵ PTW
۱۳ سفيد بارانی ۱۱۵ P
۱۴ سفيد بارانی ۱۱۵ PW
۱۵ سفيد بارانی ۱۱۵ PT
۱۶ سفيد بارانی ۱۱۵ PTW
۱۷ سفيد بارانی هایگلاس ۱۱۵ P
۱۸ سفيد بارانی هایگلاس ۱۱۵ PW
۱۹ سفيد بارانی هایگلاس ۱۱۵ PT
۲۰ سفيد بارانی هایگلاس ۱۱۵ PTW
۲۱ سفید موجی ۱۰۲ P
۲۲ سفید موجی ۱۰۲ PW
۲۳ سفید موجی ۱۰۲ PT
۲۴ سفید موجی ۱۰۲ PTW
۲۵ سفیدکروکدیل ۱۰۸ P
۲۶ سفیدکروکدیل ۱۰۸ PW
۲۷ سفیدکروکدیل ۱۰۸ PT
۲۸ سفیدکروکدیل ۱۰۸ PTW
۲۹ سفید لارکس ۱۰۱ P
۳۰ سفید لارکس ۱۰۱ PW
۳۱ سفید لارکس ۱۰۱ PT
۳۲ سفید لارکس ۱۰۱ PTW
۳۳ سفید آجدار ۱۱۶ P
۳۴ سفید آجدار ۱۱۶ PW
۳۵ سفید آجدار ۱۱۶ PT
۳۶ سفید آجدار ۱۱۶ PTW
۳۷ ونگه ۳۹۱ P
۳۸ ونگه ۳۹۱ PW
۳۹ ونگه ۳۹۱ PT
۴۰ ونگه ۳۹۱ PTW
۴۱ ونگه ۳۹۲ P
۴۲ ونگه ۳۹۲ PW
۴۳ ونگه ۳۹۲ PT
۴۴ ونگه ۳۹۲ PTW
۴۵ ونگه هایگلاس ۳۹۲ P
۴۶ ونگه هایگلاس ۳۹۲ PW
۴۷ ونگه هایگلاس ۳۹۲ PT
۴۸ ونگه هایگلاس ۳۹۲ PTW
۴۹ ونگه براق ۳۹۰ P
۵۰ ونگه براق ۳۹۰ PW
۵۱ ونگه براق ۳۹۰ PT
۵۲ ونگه براق ۳۹۰ PTW
۵۳ ونگه قفلدار ۳۸۹ P
۵۴ ونگه قفلدار ۳۸۹ PW
۵۵ ونگه قفلدار ۳۸۹ PT
۵۶ ونگه قفلدار ۳۸۹ PTW
۵۷ آنتیک پارس ۳۱۵ P
۵۸ آنتیک پارس ۳۱۵ PW
۵۹ آنتیک پارس ۳۱۵ PT
۶۰ آنتیک پارس ۳۱۵ PTW
۶۱ آنتیک پارس آجدار ۳۱۵ P
۶۲ آنتیک پارس آجدار ۳۱۵ PW
۶۳ آنتیک پارس آجدار ۳۱۵ PT
۶۴ آنتیک پارس آجدار ۳۱۵ PTW
۶۵ آنتیک پارس هایگلاس ۳۱۵ P
۶۶ آنتیک پارس هایگلاس ۳۱۵ PW
۶۷ آنتیک پارس هایگلاس ۳۱۵ PT
۶۸ آنتیک پارس هایگلاس ۳۱۵ PTW
۶۹ آنتیک لایت ۳۰۳ P
۷۰ آنتیک لایت ۳۰۳ PW
۷۱ آنتیک لایت ۳۰۳ PT
۷۲ آنتیک لایت ۳۰۳ PTW
۷۳ آنتیک لایت براق ۳۰۳ P
۷۴ آنتیک لایت براق ۳۰۳ PW
۷۵ آنتیک لایت براق ۳۰۳ PT
۷۶ آنتیک لایت براق ۳۰۳ PTW
۷۷ آنتیک لایت هایگلاس ۳۰۳ P
۷۸ آنتیک لایت هایگلاس ۳۰۳ PW
۷۹ آنتیک لایت هایگلاس ۳۰۳ PT
۸۰ آنتیک لایت هایگلاس ۳۰۳ PTW
۸۱ گردویی روشن ۲۶۱ P
۸۲ گردویی روشن ۲۶۱ PW
۸۳ گردویی روشن ۲۶۱ PT
۸۴ گردویی روشن ۲۶۱ PTW
۸۵ گردویی روشن هایگلاس ۲۶۱ P
۸۶ گردویی روشن هایگلاس ۲۶۱ PW
۸۷ گردویی روشن هایگلاس ۲۶۱ PT
۸۸ گردویی روشن هایگلاس ۲۶۱ PTW
۸۹ گردویی روشن براق ۲۶۶ P
۹۰ گردویی روشن براق ۲۶۶ PW
۹۱ گردویی روشن براق ۲۶۶ PT
۹۲ گردویی روشن براق ۲۶۶ PTW
۹۳ گردویی تیره ۲۶۲ P
۹۴ گردویی تیره ۲۶۲ PW
۹۵ گردویی تیره ۲۶۲ PT
۹۶ گردویی تیره ۲۶۲ PTW
۹۷ گردویی تراست ۲۵۷ P
۹۸ گردویی تراست ۲۵۷ PW
۹۹ گردویی تراست ۲۵۷ PT
۱۰۰ گردویی تراست ۲۵۷ PTW
۱۰۱ گردویی پارس ۲۶۷ P
۱۰۲ گردویی پارس ۲۶۷ PW
۱۰۳ گردویی پارس ۲۶۷ PT
۱۰۴ گردویی پارس ۲۶۷ PTW
۱۰۵ گردویی فندوقی ۲۶۹ P
۱۰۶ گردویی فندوقی ۲۶۹ PW
۱۰۷ گردویی فندوقی ۲۶۹ PT
۱۰۸ گردویی فندوقی ۲۶۹ PTW
۱۰۹ گردویی حصیری ۲۵۸ P
۱۱۰ گردویی حصیری ۲۵۸ PW
۱۱۱ گردویی حصیری ۲۵۸ PT
۱۱۲ گردویی حصیری ۲۵۸ PTW
۱۱۳ مشکی ساده ۱۴۸ P
۱۱۴ مشکی ساده ۱۴۸ PW
۱۱۵ مشکی ساده ۱۴۸ PT
۱۱۶ مشکی ساده ۱۴۸ PTW
۱۱۷ مشکی براق ۱۵۱ P
۱۱۸ مشکی براق ۱۵۱ PW
۱۱۹ مشکی براق ۱۵۱ PT
۱۲۰ مشکی براق ۱۵۱ PTW
۱۲۱ مشکی هایگلاس ۱۵۱ P
۱۲۲ مشکی هایگلاس ۱۵۱ PW
۱۲۳ مشکی هایگلاس ۱۵۱ PT
۱۲۴ مشکی هایگلاس ۱۵۱ PTW
۱۲۵ مشکی بارانی ۳۵۷ P
۱۲۶ مشکی بارانی ۳۵۷ PW
۱۲۷ مشکی بارانی ۳۵۷ PT
۱۲۸ مشکی بارانی ۳۵۷ PTW
۱۲۹ مشکی بارانی هایگلاس ۳۵۷ P
۱۳۰ مشکی بارانی هایگلاس ۳۵۷ PW
۱۳۱ مشکی بارانی هایگلاس ۳۵۷ PT
۱۳۲ مشکی بارانی هایگلاس ۳۵۷ PTW
۱۳۳ مشکی موجی ۱۵۵ P
۱۳۴ مشکی موجی ۱۵۵ PW
۱۳۵ مشکی موجی ۱۵۵ PT
۱۳۶ مشکی موجی ۱۵۵ PTW
۱۳۷ مشکی زنجیری ۱۵۹ P
۱۳۸ مشکی زنجیری ۱۵۹ PW
۱۳۹ مشکی زنجیری ۱۵۹ PT
۱۴۰ مشکی زنجیری ۱۵۹ PTW
۱۴۱ مشکی کروکودیل ۱۵۶ P
۱۴۲ مشکی کروکودیل ۱۵۶ PW
۱۴۳ مشکی کروکودیل ۱۵۶ PT
۱۴۴ مشکی کروکودیل ۱۵۶ PTW
۱۴۵ مشکی چرمی ۱۵۴ P
۱۴۶ مشکی چرمی ۱۵۴ PW
۱۴۷ مشکی چرمی ۱۵۴ PT
۱۴۸ مشکی چرمی ۱۵۴ PTW
۱۴۹ آبنوس مات ۳۸۵ P
۱۵۰ آبنوس مات ۳۸۵ PW
۱۵۱ آبنوس مات ۳۸۵ PT
۱۵۲ آبنوس مات ۳۸۵ PTW
۱۵۳ آبنوس براق ۳۸۴ P
۱۵۴ آبنوس براق ۳۸۴ PW
۱۵۵ آبنوس براق ۳۸۴ PT
۱۵۶ آبنوس براق ۳۸۴ PTW
۱۵۷ آبنوس براق ۳۸۷ P
۱۵۸ آبنوس براق ۳۸۷ PW
۱۵۹ آبنوس براق ۳۸۷ PT
۱۶۰ آبنوس براق ۳۸۷ PTW
۱۶۱ آنتیک جویز ۲۷۳ P
۱۶۲ آنتیک جویز ۲۷۳ PW
۱۶۳ آنتیک جویز ۲۷۳ PT
۱۶۴ آنتیک جویز ۲۷۳ PTW
۱۶۵ آنتیک گردویی ۲۶۰ P
۱۶۶ آنتیک گردویی ۲۶۰ PW
۱۶۷ آنتیک گردویی ۲۶۰ PT
۱۶۸ آنتیک گردویی ۲۶۰ PTW
۱۶۹ آنتیک زیتون ۲۹۰ P
۱۷۰ آنتیک زیتون ۲۹۰ PW
۱۷۱ آنتیک زیتون ۲۹۰ PT
۱۷۲ آنتیک زیتون ۲۹۰ PTW
۱۷۳ آنتیک زبرانو ۳۱۰ P
۱۷۴ آنتیک زبرانو ۳۱۰ PW
۱۷۵ آنتیک زبرانو ۳۱۰ PT
۱۷۶ آنتیک زبرانو ۳۱۰ PTW
۱۷۷ نقره ای ۱۳۰ P
۱۷۸ نقره ای ۱۳۰ PW
۱۷۹ نقره ای ۱۳۰ PT
۱۸۰ نقره ای ۱۳۰ PTW
۱۸۱ زبرانو ۳۲۲ P
۱۸۲ زبرانو ۳۲۲ PW
۱۸۳ زبرانو ۳۲۲ PT
۱۸۴ زبرانو ۳۲۲ PTW
۱۸۵ ماهگونی ۳۷۰ P
۱۸۶ ماهگونی ۳۷۰ PW
۱۸۷ ماهگونی ۳۷۰ PT
۱۸۸ ماهگونی ۳۷۰ PTW
۱۸۹ ماهگونی ۳۷۲ P
۱۹۰ ماهگونی ۳۷۲ PW
۱۹۱ ماهگونی ۳۷۲ PT
۱۹۲ ماهگونی ۳۷۲ PTW
۱۹۳ آتلانتا ۱۸۸ P
۱۹۴ آتلانتا ۱۸۸ PW
۱۹۵ آتلانتا ۱۸۸ PT
۱۹۶ آتلانتا ۱۸۸ PTW
۱۹۷ کرم بژ مات ۱۶۶ P
۱۹۸ کرم بژ مات ۱۶۶ PW
۱۹۹ کرم بژ مات ۱۶۶ PT
۲۰۰ کرم بژ مات ۱۶۶ PTW
۲۰۱ کرم بژ براق ۱۶۶ P
۲۰۲ کرم بژ براق ۱۶۶ PW
۲۰۳ کرم بژ براق ۱۶۶ PT
۲۰۴ کرم بژ براق ۱۶۶ PTW
۲۰۵ کرم بژ هایگلاس ۱۶۶ P
۲۰۶ کرم بژ هایگلاس ۱۶۶ PW
۲۰۷ کرم بژ هایگلاس ۱۶۶ PT
۲۰۸ کرم بژ هایگلاس ۱۶۶ PTW
۲۰۹ کرم کارامل ۲۴۵ P
۲۱۰ کرم کارامل ۲۴۵ PW
۲۱۱ کرم کارامل ۲۴۵ PT
۲۱۲ کرم کارامل ۲۴۵ PTW
۲۱۳ کرم حصیری ۱۶۴ P
۲۱۴ کرم حصیری ۱۶۴ PW
۲۱۵ کرم حصیری ۱۶۴ PT
۲۱۶ کرم حصیری ۱۶۴ PTW
۲۱۷ کرم بیانکو ۱۶۷ P
۲۱۸ کرم بیانکو ۱۶۷ PW
۲۱۹ کرم بیانکو ۱۶۷ PT
۲۲۰ کرم بیانکو ۱۶۷ PTW
۲۲۱ قرمز ساده ۱۴۰ P
۲۲۲ قرمز ساده ۱۴۰ PW
۲۲۳ قرمز ساده ۱۴۰ PT
۲۲۴ قرمز ساده ۱۴۰ PTW
۲۲۵ قرمز هایگلاس ۱۴۴ P
۲۲۶ قرمز هایگلاس ۱۴۴ PW
۲۲۷ قرمز هایگلاس ۱۴۴ PT
۲۲۸ قرمز هایگلاس ۱۴۴ PTW
۲۲۹ بلوط ۱۸۹ P
۲۳۰ بلوط ۱۸۹ PW
۲۳۱ بلوط ۱۸۹ PT
۲۳۲ بلوط ۱۸۹ PTW
۲۳۳ آکاچاک ۱۸۲ P
۲۳۴ آکاچاک ۱۸۲ PW
۲۳۵ آکاچاک ۱۸۲ PT
۲۳۶ آکاچاک ۱۸۲ PTW
۲۳۷ اکاچاک هایگلاس ۱۸۲ P
۲۳۸ اکاچاک هایگلاس ۱۸۲ PW
۲۳۹ اکاچاک هایگلاس ۱۸۲ PT
۲۴۰ اکاچاک هایگلاس ۱۸۲ PTW
۲۴۱ اسه ۱۷۲ P
۲۴۲ اسه ۱۷۲ PW
۲۴۳ اسه ۱۷۲ PT
۲۴۴ اسه ۱۷۲ PTW
۲۴۵ آرموت ۱۹۰ P
۲۴۶ آرموت ۱۹۰ PW
۲۴۷ آرموت ۱۹۰ PT
۲۴۸ آرموت ۱۹۰ PTW
۲۴۹ بیاض مش ۱۸۳ P
۲۵۰ بیاض مش ۱۸۳ PW
۲۵۱ بیاض مش ۱۸۳ PT
۲۵۲ بیاض مش ۱۸۳ PTW
۲۵۳ بیاض مش براق ۱۸۳ P
۲۵۴ بیاض مش براق ۱۸۳ PW
۲۵۵ بیاض مش براق ۱۸۳ PT
۲۵۶ بیاض مش براق ۱۸۳ PTW
۲۵۷ بیاض مش هایگلاس ۱۸۳ P
۲۵۸ بیاض مش هایگلاس ۱۸۳ PW
۲۵۹ بیاض مش هایگلاس ۱۸۳ PT
۲۶۰ بیاض مش هایگلاس ۱۸۳ PTW
۲۶۱ بیاض مش ۱۹۱ P
۲۶۲ بیاض مش ۱۹۱ PW
۲۶۳ بیاض مش ۱۹۱ PT
۲۶۴ بیاض مش ۱۹۱ PTW
۲۶۵ سبز ساده ۱۲۷ P
۲۶۶ سبز ساده ۱۲۷ PW
۲۶۷ سبز ساده ۱۲۷ PT
۲۶۸ سبز ساده ۱۲۷ PTW
۲۶۹ سبز هایگلاس ۱۲۸ P
۲۷۰ سبز هایگلاس ۱۲۸ PW
۲۷۱ سبز هایگلاس ۱۲۸ PT
۲۷۲ سبز هایگلاس ۱۲۸ PTW
۲۷۳ آلدر ۱۷۱ P
۲۷۴ آلدر ۱۷۱ PW
۲۷۵ آلدر ۱۷۱ PT
۲۷۶ آلدر ۱۷۱ PTW
۲۷۷ سامونتیک ۲۷۰ P
۲۷۸ سامونتیک ۲۷۰ PW
۲۷۹ سامونتیک ۲۷۰ PT
۲۸۰ سامونتیک ۲۷۰ PTW
۲۸۱ قهوه ای هایگلاس ۱۱۲ P
۲۸۲ قهوه ای هایگلاس ۱۱۲ PW
۲۸۳ قهوه ای هایگلاس ۱۱۲ PT
۲۸۴ قهوه ای هایگلاس ۱۱۲ PTW
۲۸۵ افرانو ۱۸۱ P
۲۸۶ افرانو ۱۸۱ PW
۲۸۷ افرانو ۱۸۱ PT
۲۸۸ افرانو ۱۸۱ PTW
۲۸۹ آبی ساده ۱۲۹ P
۲۹۰ آبی ساده ۱۲۹ PW
۲۹۱ آبی ساده ۱۲۹ PT
۲۹۲ آبی ساده ۱۲۹ PTW
۲۹۳ آبی هایگلاس ۲۲۹ P
۲۹۴ آبی هایگلاس ۲۲۹ PW
۲۹۵ آبی هایگلاس ۲۲۹ PT
۲۹۶ آبی هایگلاس ۲۲۹ PTW
۲۹۷ نارنجی ساده ۱۳۹ P
۲۹۸ نارنجی ساده ۱۳۹ PW
۲۹۹ نارنجی ساده ۱۳۹ PT
۳۰۰ نارنجی ساده ۱۳۹ PTW
۳۰۱ نارنجی هایگلاس ۲۳۹ P
۳۰۲ نارنجی هایگلاس ۲۳۹ PW
۳۰۳ نارنجی هایگلاس ۲۳۹ PT
۳۰۴ نارنجی هایگلاس ۲۳۹ PTW
۳۰۵ زرد هایگلاس ۱۱۰ P
۳۰۶ زرد هایگلاس ۱۱۰ PW
۳۰۷ زرد هایگلاس ۱۱۰ PT
۳۰۸ زرد هایگلاس ۱۱۰ PTW
۳۰۹ صورتی ساده ۱۶۰ P
۳۱۰ صورتی ساده ۱۶۰ PW
۳۱۱ صورتی ساده ۱۶۰ PT
۳۱۲ صورتی ساده ۱۶۰ PTW
۳۱۳ نسکافه ای ۲۴۰ P
۳۱۴ نسکافه ای ۲۴۰ PW
۳۱۵ نسکافه ای ۲۴۰ PT
۳۱۶ نسکافه ای ۲۴۰ PTW
۳۱۷ کراز ۲۳۰ P
۳۱۸ کراز ۲۳۰ PW
۳۱۹ کراز ۲۳۰ PT
۳۲۰ کراز ۲۳۰ PTW
۳۲۱ راش ۲۱۵ P
۳۲۲ راش ۲۱۵ PW
۳۲۳ راش ۲۱۵ PT
۳۲۴ راش ۲۱۵ PTW
۳۲۵ ترا قهوه ۲۶۸ P
۳۲۶ ترا قهوه ۲۶۸ PW
۳۲۷ ترا قهوه ۲۶۸ PT
۳۲۸ ترا قهوه ۲۶۸ PTW
۳۲۹ بنفش ساده ۱۳۸ P
۳۳۰ بنفش ساده ۱۳۸ PW
۳۳۱ بنفش ساده ۱۳۸ PT
۳۳۲ بنفش ساده ۱۳۸ PTW
۳۳۳ بنفش هایگلاس ۲۳۸ P
۳۳۴ بنفش هایگلاس ۲۳۸ PW
۳۳۵ بنفش هایگلاس ۲۳۸ PT
۳۳۶ بنفش هایگلاس ۲۳۸ PTW
۳۳۷ مسه ۱۸۵ P
۳۳۸ مسه ۱۸۵ PW
۳۳۹ مسه ۱۸۵ PT
۳۴۰ مسه ۱۸۵ PTW
۳۴۱ بامبو ۱۸۴ P
۳۴۲ بامبو ۱۸۴ PW
۳۴۳ بامبو ۱۸۴ PT
۳۴۴ بامبو ۱۸۴ PTW
۳۴۵ کتان کرم ۴۰۰ P
۳۴۶ کتان کرم ۴۰۰ PW
۳۴۷ کتان کرم ۴۰۰ PT
۳۴۸ کتان کرم ۴۰۰ PTW
۳۴۹ کتان قهوه ای ۴۰۴ P
۳۵۰ کتان قهوه ای ۴۰۴ PW
۳۵۱ کتان قهوه ای ۴۰۴ PT
۳۵۲ کتان قهوه ای ۴۰۴ PTW
۳۵۳ کتان زیتون ۴۰۱ P
۳۵۴ کتان زیتون ۴۰۱ PW
۳۵۵ کتان زیتون ۴۰۱ PT
۳۵۶ کتان زیتون ۴۰۱ PTW
۳۵۷ کتان طوسی ۴۰۵ P
۳۵۸ کتان طوسی ۴۰۵ PW
۳۵۹ کتان طوسی ۴۰۵ PT
۳۶۰ کتان طوسی ۴۰۵ PTW
۳۶۱ کتان خاکی ۴۰۲ P
۳۶۲ کتان خاکی ۴۰۲ PW
۳۶۳ کتان خاکی ۴۰۲ PT
۳۶۴ کتان خاکی ۴۰۲ PTW
۳۶۵ پاین ۱۷۹ P
۳۶۶ پاین ۱۷۹ PW
۳۶۷ پاین ۱۷۹ PT
۳۶۸ پاین ۱۷۹ PTW
۳۶۹ ایگر ۳۸۸ P
۳۷۰ ایگر ۳۸۸ PW
۳۷۱ ایگر ۳۸۸ PT
۳۷۲ ایگر ۳۸۸ PTW
۳۷۳ قاراقاچ ۳۹۳ P
۳۷۴ قاراقاچ ۳۹۳ PW
۳۷۵ قاراقاچ ۳۹۳ PT
۳۷۶ قاراقاچ ۳۹۳ PTW
۳۷۷ ارگان جویز های گلاس ۲۷۴ P
۳۷۸ ارگان جویز های گلاس ۲۷۴ PW
۳۷۹ ارگان جویز های گلاس ۲۷۴ PT
۳۸۰ ارگان جویز های گلاس ۲۷۴ PTW
۳۸۱ لارکس ۱۷۸ P
۳۸۲ لارکس ۱۷۸ PW
۳۸۳ لارکس ۱۷۸ PT
۳۸۴ لارکس ۱۷۸ PTW
۳۸۵ لارکس ۳۶۰ P
۳۸۶ لارکس ۳۶۰ PW
۳۸۷ لارکس ۳۶۰ PT
۳۸۸ لارکس ۳۶۰ PTW

جستجو کنید